ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

З 2016 року Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює підготовку студентів за спеціальністю 032 «історія та археологія».

Наша кафедра проводить навчання студентів освітнього ступеню «БАКАЛАВР» за освітньою програмою «АРХЕОЛОГІЯ ТА ПРЕІСТОРІЯ». Термін навчання чотири роки.

В цій освітній програмі базова історична освіта поєднується з спеціалізованою археологічною та музеєзнавчою освітою.

Освітня програма «Археологія та преісторія» має на меті навчити студентів у світі старожитностей бачити об'єкт для вивчення господарства, побуту, культури, історії племен і народів, що жили в минулому, навчити майбутніх фахівців використовувати глибокий аналіз конкретних археологічних матеріалів для історичних узагальнень та власних висновків.

Профільні для цієї освітньої програми навчальні дисципліни відтворюють давню історію України, зокрема висвітлюють проблеми первісного залюднення території України, виникнення та розвитку відтворюючих форм господарювання, історію та культуру скіфів, розбудову античних держав Північного Причорномор'я, етногенезу та ранньої історії слов'ян, історії Київської Русі тощо.

Важливою частиною цієї програми є навчальні дисципліни присвячені музеєзнавству як науковому та історико-культурологічному напрямку. Студенти вивчають історію та теорію музейної справи, зміст і засади музейного будівництва, музейне джерелознавство, наукову методику організації роботи музеїв різних типів і профілів. Студентам читатимуть окремі лекції провідні археологи з європейських країн.

Для того щоб стати студентом історичного факультету за освітньою програмою «Археологія та преісторія», необхідно подати в електронному вигляді, чи особисто, документи до приймальної комісії

Освітній ступінь бакалавра Освітня програма Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), із зазначенням рівня складності Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою Ваговий коефіцієнт
  Археологія та преісторія Українська мова та література 101 0,25
Історія України (профільний) 120 0,45
Іноземна мова або Географія 101 0,25
Додаток до атестату - 0,05

 

Також наша кафедра здіснює підготовку МАГІСТРІВ за спеціальністю 032 "історія та археологія" та освітньою програмою «АРХЕОЛОГІЯ».

Передбачається вивчення різноманітних проблем класичної археології, теоретичної антропології, музеєзнавства. Студенти отримують та вдосконалять навички  фіксації та класифікації археологічних джерел, проведення історичних та соціально-економічних реконструкцій за археологічними джерелами, використання сучасних інформаційних технологій в археологічних дослідженнях тощо. Запропоновані студентам на вільний вибір окремі дисципліни дають можливість поглибити свої знання з окремих методів археологічних досліджень, технологій давніх виробництв, антропогенезу, археологічного музеєзнавства, церковної археології, археології Києва та його околиць, історії військової справи Східної Європи у давнину та середньовіччі, історії та археології слов’ян та кочовиків та ін.

 Компетентності, якими оволодіють магістри археологи вивчивши нормативні та вибіркові дисципліни, дозволять працювати за обраним фахом в наукових установах, музеях, польових українських та міжнародних експедиціях, державних установах та громадських організаціях, які займаються вивченням та збереженням історичної та культурної спадщини України.  

 Студенти обирають 25% навчальних дисциплін. Крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію та у достатній мірі доповнюють теоретичні курси, сприяють поглибленню знань студентів.